Hibeder Hakkında

Bizler, danışmanlığı bir meslek olarak kabul ve icra eden kişileriz. Mesleğimizi icra ederken karşılaştığımız sorunları ferdi olarak çözme imkânı olmadığını gördük. Mesleğimize ait sorun ve problemleri çözmenin, mesleğimizin hukuki alt yapısını oluşturmanın yolunun birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleşeceğini anladık. Birlik ve Beraberliği sağlamak için bir örgütlenme sürecini başlatmak adına Destek Teşvik ve Hibe Danışmanları Derneği (HİBEDER) kurmaya karar verdik. 15 gün gibi kısa bir sürede HİBEDERE gösterilen ilgi ve teveccüh de kurulan bu oluşumun çok doğru bir adım olduğu konusundaki inancımızı kuvvetlendirmiştir.

HİBEDER kuruluş bildirgesi aşağıda sizlere sunulmuştur.

HİBE GÜNDEMİ DERNEK KURULUŞ BİLDİRGESİ

 1. Proje Danışmanlığı yapan danışmanların mesleki konularda dayanışmayı sağlamak amacıyla kurmuş olduğu bu derneğin adı “DESTEK TEŞVİK VE HİBE DANIŞMANLARI DERNEĞİ” kısa adı “HİBEDER” dir.
 2. DERNEGİN temel amacı; mesleki konularda ortak hareket etme bilincini ortaya koyabilmektir.
 3. DERNEK, danışmanlık mesleğini fiilen icra eden danışmanlardan oluşmaktadır. DERNEK’te hiçbir danışmana dini, dili, ırkı ve düşünceleri için ayrımcılık yapmaz.
 4. DERNEGİMİZ hiçbir siyasi görüş veya düşünceye bağlı olmaksızın, sadece danışmanlar tarafından danışmanların sorunlarını çözmeye ve tartışmaya yönelik bağımsız sivil toplum hareketidir.
 5. DERNEGİMİZ hiçbir kurum, kuruluş, vakıf, dernek, federasyon vb. oluşumların uzantısı, organı veya alternatifi değildir. Ancak başvurulması halinde ortak çalışmalar ve iş birliklerine açıktır.
 6. DERNEGİMİZ adına yapılan açıklamalar www.hibegundemi.com web sitesinden Başkan tarafından yapılmaktadır.
 7. DERNEGİMİZ Genel Başkanı Atalay ŞAHİNBAKAN’dır. DERNEK adına yapılacak duyuru ve açıklamalar DERNEK BAŞKANI tarafından düzenli olarak yapılacaktır. Tarafından yürütülmektedir.

HİEDER ÜYE PROFİLİ

  • HİBEDER 455 Kayıtlı danışman ile temsil edilmektedir. İletişim olarak whatsapp kullanılmaktadır. Mevcut iletişim kanallarında üye sayısı 250 kişi ile sınırlı olduğundan iletişim birden fazla grup olarak yapılmaktadır. Ancak Whatsapp teknik altyapısının çözülmesi ile birlikte kayıt için bekleyen 150 danışmanın sisteme dahil edilmesi ile üye sayısı 650’nin üzerine çıkacaktır. Bunun dışında siteye üye 650 Danışman arkadaşımız bulunmaktadır.
  • HİBEDER Türkiye’de ortalama 2.000 aktif danışmanlık ofisinin çalıştığı düşünüldüğünde sektörün mevcut durumda %36’ni temsil kabiliyetine sahiptir. Web altyapısı (www.hibegundemi.com) aktif hale getirilmiş olup üye sayımızın artışı ile Ekim ortasında sektörü temsil oranı %57’ye ulaşılması öngörülmektedir. Mevcut koşullarda sektörü temsil eden en güçlü üye yapısı HİBEDER’e ait olup bilinen başkaca bu oranlarda oluşum bulunmamaktadır.
  • DERNEGİMİZİ oluşturan danışmanlık kuruluşları bünyelerinde yaklaşık 1.488 kişi çalıştırmaktadır. Sektörün toplam istihdam sayısı yapılan analiz çalışmalarına göre toplamda 3.000 kişi civarında olup, HİBEDER bu alanda da sektörün %49,50’sini temsil etmektedir. Çalışanlar açısında da Türkiye’deki en kapsayıcı oluşum HİBEDER dir. Üyelerimizin istihdam dağılımı aşağıda tablo yardımı ile verilmiştir.
  • HİBEDER’e kayıtlı üye danışmanlık ofisleri yıllık ortama 9.705 proje başvuru dosyası hazırlamaktadır. Türkiye üyelerimizin ağırlıklı çalıştığı alanlarda toplam 12.000 adet proje üretilmekte olup HİBEDER bu projelerin %80’ni hazırlamaktadır. Bu oran dikkate alındığında HİBEDER proje sektöründe önemli bir temsil kabiliyetine sahiptir. Proje Sayılarının üye profiline dağılımı aşağıda verilmiştir.
  • Grafikten de anlaşılacağı üzere üyelerimizin %28,9’ü 25-40 arası, %27,7’si ise 40-100 arası proje hazırlamaktadır. Bu sonuçlara göre üyelerimizin %62,60’ı yıllık ortama en az 25 proje hazırlamaktadır. Üye yapımız ve proje üretim kapasitemiz bu nedenle güçlüdür.
  • Üyelerimiz Proje yatırım tutarlarında da önemli bir yere sahiptir. Üye ofislerimiz tarafından yıllık 5.8 Milyar TL tutarında yatırım projesi hazırlanmaktadır. Ekonomik büyüklük olarak bakıldığında ekonomide önemli bir hacimde yatırıma rehberlik edilmektedir. Üye Profilimizde danışmanlık ofislerinin yıllık yön verdikleri yatırım tutarları aşağıda verilmiştir.
  • Üyelerimizin yaklaşık %90’ı KKYDP ve TKDK Projeleri ile ana faaliyetlerini sürdürmektedir. Aşağıda grafik yardımı ile üyelerimizin faaliyet kolları yüzdeler ile belirtilmiştir.
  • Grafikten de anlaşılacağı üzere üyelerimiz ana faaliyet olarak T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ve İlgili kuruluşlarında yoğunlaşmış ve bu alanda faaliyet göstermektir. Sektörel temsiliyet göz önüne alındığında HİBEDER; TKDK – KKYDP – KOSGEB projelerinde sektörün en önemli paydaşlarından biri konumundadır.
  • HİBEDER üyelerimizin tecrübelerine yönelik dağılım aşağıdaki gibidir.
  • Grafikte de görüleceği üzere HİBEDER’i oluşturan üyelerin büyük bir çoğunluğu (%29,4’ü) 10 yıl ve üzeri mesleki tecrübeye sahiptir. Hibe Danışmanlığı sektörünün çok yeni olması dikkate alındığında bu oran HİBEDER üyelerinin tecrübesini önemli ölçüde yansıtmaktadır. Bununla birlikte üyelerimizin %75,3’ü 5 yıl ve üzeri tecrübeye sahiptir ki Türkiye’de bu sektörde bu kadar tecrübeye sahip ofisin bir araya geldiği başkaca bir oluşum bulunmamaktadır.

HİBEDER SORUNLAR VE EYLEM PLANI

Kayıt Dışı Mücadele

Bakanlıkların ve Kurumların istatistikleri incelendiğinde sadece 4 kurumun yıllık 42 bin proje kapasitesi bulunduğu görülmektedir. Türkiye’de hibe veren diğer kuruluşlarında devreye girmesi ile bu rakam 50 binin üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Ancak meslek mensubu danışmanların bu projelerde en büyük rakibi kayıt dışı proje hazırlayan kişilerdir. Sektör çok büyük olmasına rağmen gerçek oyunculardan daha fazla kayıt dışı oyuncu Proje Pazarından pay almaktadır.

Çoğu zaman yasal, hukuki ve etik sınırları tanımadan kurum personelleri tarafından hazırlanan projeler hem sektörün ekonomik büyüklüğüne darbe vurmakta hem de haksız rekabet oluşturmaktadır.

Teklifimiz kayıt dışı ile mücadelenin HİBEDER’in temel hedefleri arasında yer almasıdır. HİBEDER üyelerinin ve yasal meslek mensuplarının çıkarlarını kurumlar düzeyinde takip edilerek kayıt dışının engellenmesi sağlanacaktır. Kayıt dışı ile en ideal mücadele yöntemi kayıtlı danışmanlığın özendirilmesidir. Bunu için önerilen yöntemler;

Proje çağrılarında rehberlerde “DANIŞMAN” tanımının yapılmasını sağlamak.

Kurum tarafından belirlenen format ve şartlarda danışmanın evrak vb. proje bileşenlerinin takibini yapacak tip vekâletname veya evrakların başvuru dosyası ekinde sunulmasını sağlamak. Böylece danışman kullanımının özendirilmesi ve ulusal vergi sistemine kayıtlı olmayan danışmanların sistem dışına kendiliğinden çıkarılmasını sağlamak.

Projede bulunan bu evrak sayesinde kurumlarda saygınlığın kazanılması ve başvuru sahibi adına sınırlı hareket edebilme kabiliyetinin sağlamak.

Başvuru Çağrı rehberlerinde “Proje Hazırlama” ve “Yürütme” gider kalemlerinin oluşturulması için çalışmalar yapmak. (Kayıt dışı danışmanlık yüzünden kaybedilen vergi geliri danışmana verilecek hibeden daha fazla düzeydedir.) Bu konuda Maliye Bakanlığı nezdinde çalışmalar sürdürmek. Böylece verilecek hibeden dolayı özellikle kurumlarda proje hazırlayan kişilerin sistem dışına itilmesini sağlamak.

Yürürlük de olan KDV Tebliğinde %18 olan KDV oranının da indirim yapılması için çalışmalar yapmaktır.

Mesleki Yeterlilik

Proje Danışmanlığı, meslek olarak Mesleki Yeterlilik Kurumunda henüz akredite edilmiş durumda değildir. Proje danışmanlığı sektörde tek taraf değildir. Aynı zamanda projeleri inceleyen uzmanlar, değerlendiren bağımsız değerlendiriciler vb. aktörler kamuda kadro olarak tanımlanmasına karşın meslek olarak tanımlanmış değildir. Sektörün diğer aktörleri paydaş olarak kabul edilerek mesleki yeterlilik sorunu entegre bir şekilde MYK’da çözülmelidir. Bu nedenle HİBEDER sektörün diğer paydaşları ile etkin stratejiler geliştirerek meslek mücadelesi vermelidir. Bu kapsamda taslak olarak teklifimiz;

Sektörün diğer paydaşları (Hibe veren kurum ve kuruluşlar ile hibe danışmanlarının bağlı olduğu STK’lar) ile çalıştaylar düzenlemek ve MYK karşısında kamu gücü desteğini almak.

Mesleki Yeterlilik ile ilgili AB müktesebatını vb. benzer mevzuatın transferini sağlamak.

Mesleki Eğitim

Mesleki eğitimin önündeki en önemli engel kurumların eğitimleri gelişi güzel yapmasıdır. Her kurum kendi bakış açısıyla danışman yetiştirme eğilimindedir. Bu nedenle danışmanlık proje yazma ve yürütme eğitimlerine kamunun ayırdığı kaynak ile eğitim etkinliği doğru orantılı olarak gelişmemektedir. HİBEDER Sektörde etkin ve verimli olmayan bu eğitimleri ve uygulama farklılıklarını en aza indirecek eğitim organizasyonu oluşturmalıdır. Bu kapsamda teklifimiz;

Hibe veren kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde HİBEDER AKADEMİ’yi kurarak mesleki eğitimlerin HİBEDER tarafından organize etmek.

Hibe veren kurum ve kuruluşların katkılarıyla HİBEDER AKADEMİ’nin yapacağı eğitimlere ait sertifikalarının ülke genelinde itibarının ve saygınlığının oluşturmak

HİBEDER AKADEMİ’nin akredite eğitim organizasyonu haline getirmektir.

© 2019 Hibeder \ designed by
Ajans Mark Danışmanlık